แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ – เราได้เรียนรู้เรื่องการใช้ phrasal verbs GET ในความหมายต่างๆ ไปพอสมควรแล้ว สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal verbs GET ในความหมายต่างๆ กันนะคะ ถ้าเพื่อนๆ ทำความเข้าใจกับบริบทเนื้อหาของประโยคได้ก็จะช่วยให้ทำแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะ ลองทำดูก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยของแบบฝึกหัดพร้อมคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ phrasal verbs GET ที่ใช้ในตอนท้ายนะคะ

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET

Complete the sentences so that each includes a phrasal verb beginning with ‘GET’ (in correct tense and form).

1. I can’t _____ _____ so much since I hurt my hip.
2. Tanggwa was late. She usually _____ _____ at 6 o’clock, and today her alarm woke her up, but she went straight back to sleep.
3. The students _____ _____ when their teacher came into the classroom, and they didn’t sit down until she had sat down.
4. Pranee can _____ _____ on only one meal each day. She doesn’t need any more.
5. Their boss came into the office and said, ‘_____ _____ _____ your work! I don’t pay you to sit around chatting on your phones all day!’

6. Sutee doesn’t _____ _____ _____ his roommate. They are always saying bad things to each other.
7. The bus stopped and three people _____ _____ it.
8. He _____ _____ his motorbike and rode away.
9. Even though he’s studied English for many years, he still has trouble _____ his ideas _____ in a conversation.
10. Tanggwa had finished reading her faverite novel, so now it was time to _____ _____ _____ preparing her presentation. She had stopped working on it and now it had to be finished.
11. I haven’t done the work in the garden yet because I’ve been so busy, but I’ll _____ _____ _____ it soon.
12. Those little kids _____ _____ _____ making a lot of noise because they are so cute. How can I punish them?
13. She’s still feeling the pain of breaking up with her boyfriend. It’s taking her a long time to _____ _____ it.
14. His new business is doing very well and, after years of struggling to make a good income, he’s starting to _____ _____ financially.
15. The teacher told Sombat to _____ _____ _____ the classroom. He was causing problems and the teacher wanted him to leave.
16. He ran fast to _____ _____ _____ his competitors, and now he’s leading the race.
17. It’ll take hours to _____ _____ _____ all these emails. There must be hundreds of them!
18. Children, it’s time to stop playing around and finally _____ _____ _____ studying.
19. Pranee _____ _____ on her salary, but only just. She can’t afford to buy a new car or travel overseas.
20. My sister and I used to argue a lot, but now we _____ _____ well.
21. Sumalee and Sombat _____ _____ town on that bike. They are able to go everywhere.
22. Can I borrow your book after you _____ it _____ from Somsri?
23. When I _____ _____ from holiday, I expect the house to be tidy.
24. _____ the car, son. You’ll leave foot prints on the roof.
25. She couldn’t _____ _____ the death of her husband. In her mind she could see his face and hear his voice.
26. I’ll never forget the way he insulted me in public. One day I’ll _____ _____ _____ him by making him look stupid in front of lots of people.
27. We’ve talked enough about this issue, so let’s _____ _____ _____ the main topic of the meeting.
28. I don’t know when I can _____ _____ _____ helping you. I have been really busy. But I promise I will help you soon.
29. It’s not a very big car. Do you think all five of us will _____ _____ it?
30. If this story _____ _____ then I’m finished. (If the story become widely known…)

เฉลยแบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET

เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs GET และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

1. get about = ขยับเขยื้อนได้ (หลังการเจ็บป่วย)
2. gets up = ตื่นและลุกขึ้นจากเตียง: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ wake (someone) up = ปลุก (ใครบางคน) ให้ตื่น; คำว่า go straight back to sleep = กลับลงไปนอนอีกครั้ง
3. got up = ลุกขึ้นยืน: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ come into = เข้ามา; sit down = นั่งลง
4. get by = ประทังชีวิตอยู่ได้
5. Get on with = ทำต่อไป (งานที่ได้รับมอบหมาย): phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ come into = เข้ามา; pay (someone) to = จ่ายเงิน (ใครบางคน) เพื่อ…; sit around = นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร
6. get along/on with = เข้ากันได้ดี: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ say (something) to (someone) = พูด (บางสิ่งบางอย่าง) กับ (ใครบางคน)
7. got off = ลงจากพาหนะ (รถบัส, เครื่องบิน, เรือ, รถจักรยาน, รถมอเตอร์ไซต์, ม้า, เป็นต้น)
8. got on = ขึ้นพาหนะ (รถบัส, เครื่องบิน, เรือ, รถจักรยาน, รถมอเตอร์ไซต์, ม้า, เป็นต้น): phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ ride away = ขับไป, ขี่ไป
9. getting ….. across = เข้าใจ
10. get down to = เริ่มทำอย่างจริงจัง
11. get around to = เริ่มทำ หรือ กลับไปทำบางสิ่งที่คั่งค้างเอาไว้
12. get away with = ทำความผิดโดยไม่ได้รับโทษ หรือ ทำความผิดโดยได้รับโทษเพียงเล็กน้อย
13. get over = กลับมามีความสุขใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหลังการสูญเสียหรือเลิกรา: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ break up with (someone) = เลิกกับ… หรือ ตัดความสัมพันธ์กับ…
14. get ahead = ก้าวหน้า
15. get out of = ออกไปจาก…

16. get ahead of = เหนือกว่า, ก้าวหน้ากว่า
17. get through = ทำสำเร็จครบถ้วน, เข้าใจทั้งหมดโดยตลอด
18. get down to = เริ่มทำอย่างจริงจัง: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ play around = เล่นไปเรื่อยเปี่อย, เล่นไปทั่ว
19. gets by = ประทังชีวิตอยู่ได้
20. get along / get on = เป็นเพื่อนกันได้ เข้ากันได้ดี
21. get around = ไปไหนมาไหน, ไปที่ต่างๆ
22. get … back = เอากลับคืน
23. get back = กลับบ้าน
24. Get off = เอาออกไป (get off ในข้อนี้หมายถึงให้ลูกลงมาจากหลังคารถนะคะ ไม่ได้หมายถึง get out of the car ที่แปลว่าลงรถตามปกติค่ะ)
25. get over = กลับมามีความสุขหรือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหลังการสูญเสียหรือเลิกรา
26. get back at = ล้างแค้น, แก้แค้น
27. get back to = กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม)
28. get around to = เริ่มทำ หรือ กลับไปทำบางสิ่งที่คั่งค้างเอาไว้
29. get in = ขึ้นพาหนะ (เช่นรถยนต์, แท็กซี่, เป็นต้น)
30. gets about = แพร่กระจายออกไปเป็นที่รู้กันทั่ว (ข่าว, ข่าวลือ, เป็นต้น) — I’m finished. ในที่นี้หมายถึงฉันคงจบกัน

*** ดูเนื้อหาได้จากเรื่อง
Phrasal verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้
การใช้ get about, get around ในความหมายต่างๆ ตัวอย่างประโยค คำแปล
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
Get along with, get along well, get along famously ตัวอย่างประโยค
Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ
การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten
หลักการใช้ Phrasal Verbs

*** ดูแบบฝึกหัด phrasal verbs คำอื่นๆ
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TURN
แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb พร้อมเฉลย

8 thoughts on “แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

Comments are closed.