ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมเฉลย+คำอธิบายอย่างละเอียด

ข้อสอบและแบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด – ดูเนื้อหาประกอบได้จากเรื่อง ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense – คำอธิบายหลักการใช้อย่างละเอียด เพือนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปตรวจดูคำเฉลยตอนท้ายนะคะ

ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Past Simple Tense

A: Complete the story about Wolfgang Amadeus Mozart. Put in the past simple forms of the verbs.

Wolfgang Amadeus Mozart _____(be) an Austrian musician and composer. He _____(live) from 1756 to 1791. He _____(start) composing at the age of five and _____(write) more than 600 pieces of music. He _____(be) only 35 years old when he _____(die).

B: Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. I _____ in Thailand until last year.

A) live
B) is living
C) lived
D) am

2. Teresa Teng _____ a Taiwanese singer. She _____ from 1953 to 1995.

A) is … lives
B) was … is living
C) was … lived
D) is … lived

3. The civil was in America _____ in 1861. (ข้อสอบ TOEIC)

A) started
B) starts
C) start
D) is starting

4. It was warm, so I _____ off my coat.

A) will take
B) took
C) taking
D) takes

5. The Adams _____ us _____ to their house last Friday. (ข้อสอบ TOEIC)

A) invites … to come
B) invite … came
C) invited … to come
D) invited … came

6. Last night Pranee _____ TV until she got sleepy.

A) watched … got
B) watches … gets
C) is watching … is getting
D) watched … is getting

7. Einstein _____ the theory of relatively. (ข้อสอบ TOEIC)

A) proposes
B) proposed
C) will propose
D) is proposing

8. _____ you _____ a nice weekend in Paris?

A) Do … having
B) Are … have
C) Did … having
D) Did … have

9. What _____ Somsri _____ on holiday last week? (ข้อสอบ โควต้า ม.ช.)

A) does … do
B) does … does
C) did … do
D) did … does

10. Now I have much more fun learning English than I had before the course. (ข้อสอบ โควต้า ม.ช.)

A) have … have
B) had … had
C) have … had
D) having … have

เฉลยข้อสอบ แบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมคำอธิบาย

เฉลยแบบฝึกหัด Past Simple Tense หมวด A:

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died.

ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมทซาร์ท เป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว (ปี 1791) ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วในอดึตทั้งหมด คำกริยา was, lived, started, wrote, died เหล่านี้เป็น past simple (กริยาช่องที่ 2) ทั้งหมดค่ะ

เฉลยข้อสอบ แบบฝึกหัด Past Simple Tense หมวด B:

1. คำตอบคือข้อ C) lived : สังเกตจาก until last year (until + เวลาในอดึต) ในประโยค = จนถึงปีที่แล้ว แสดงว่าฉันเคยอยู่ในประเทศไทย ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว จึงเป็น past simple tense ต้องใช้ กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ live คือ lived

2. คำตอบคือข้อ C) was … lived : สังเกตจาก from 1953 to 1995 เธอมีชีวิตอยู่ในปี 1953 จนถึง 1995 แสดงว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอดีตที่จบลงไปแล้วทั้งสิ้น จึงเป็น past simple tense ทั้งสองประโยค ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ is คือ was และ กริยาช่องที่ 2 ของ live คือ lived)

3. คำตอบคือข้อ A) started : สังเกตจาก in 1861 นะคะว่าเป็นปีในอดีต เหตุการณ์สงครามจบลงไปแล้วในอดีต จึงเป็น Past Simple Tense ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ start คือ started

4. คำตอบคือข้อ B) took : สังเกตจากประโยคแรก It was warm, เป็น past simple tense (was เป็น past simple) เป็นเหตุการณ์ในอดึตที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นประโยคที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันต้องเป็น past simple tense ด้วย จึงใช้กริยาช่องที่ 2 ของ take คือ took

5. คำตอบคือข้อ C) invited … to come : สังเกตจาก last Friday และ คำกริยา invite ในตัวเลือก แปลว่าครอบครัวอดัมเชิญในวันศุกร์ที่แล้ว เหตุการณ์นี้จึงเป็นอดีต ดังนั้นกริยา invite จึงต้องเป็น past simple (กริยาช่องที่ 2) คือ invited และโครงสร้างของคำกริยา invite ถ้าตามด้วยกรรม (ในที่นี้คือ “us”) แล้ว จะต้องต่อด้วย to + infinitive (V1 ที่ไม่ผันรูป) จึงใช้ to come ค่ะ

6. คำตอบคือข้อ A) watched … got : สังเกตจาก last night ในประโยคแรกเป็นอดึตจึงต้องใช้ past simple (กริยาช่องที่ 2) ของ watch คือ watched และประโยคที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตามมาหลัง until ต้องเป็นอดีตไปด้วยจึงใช้ past simple ของ get คือ got นั่นเองค่ะ

7. คำตอบคือข้อ B) proposed : ข้อนี้ไม่มีตัวช่วยบอกเวลาอะไรเลย แต่เราต้องรู้ว่าประธานของประโยคคือ Einstein เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตายไปนานมากแล้ว (ต้องมีความรู้รอบตัวบ้างนะคะ) ดังนั้นข้อนี้ต้องเป็นเรื่องราวในอดีตอย่างแน่นอนจึงต้องใช้ past simple ของ propose คือ proposed ค่ะ

8. คำตอบคือข้อ D) Did … have : ประโยคคำถามของ past simple tense ใช้ did ตามด้วย infinitve (V1 ที่ไม่ผันรูป) ส่วนข้ออื่นไม่มีข้อไหนที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลย

9. คำตอบคือ C) Did … do : สังเกต last week ในประโยคแสดงว่าเป็น past simple tense ดังนั้นจึงตัด ข้อ A) กับ B) ออกไปได้เลย ประโยคคำถามของ past simple tense ต้องใช้ did ตามด้วย infinitve (V1 ที่ไม่ผันรูป) คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ C) Did .. do ส่วนข้อ D) Did … does นั้น V1 คือ do ถูกผันรูปเป็น does จึงไม่ถูกต้องค่ะ

10. คำตอบคือข้อ C) have … had : สังเกตจาก Now … more … than … before … แสดงว่าข้อนี้มีการเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาก่อน จะเห็นว่ามี Now หน้าเหตุการณ์ปัจจุบันจึงเป็น present simple tense ดังนั้นต้องใช้กริยาช่องที่ 1 คือ have อีกเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เคยเป็น จึงใช้ past simple (กริยาช่องที่ 2) ของ have คือ had ค่ะ

ดูเนื้อหาประกอบได้จากเรื่อง
ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense – คำอธิบายหลักการใช้ Past Simple Tense อย่างละเอียด
หลักการใช้ Past Simple Tense

ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Present Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบาย
ตัวอย่างประโยค present simple tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้

One thought on “ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมเฉลย+คำอธิบายอย่างละเอียด

Comments are closed.