แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ — ดูเนื้อหาเรื่อง การใช้ phrasal verbs CALL ในความหมายต่างๆ ที่ควรรู้ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs PUT ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูคำตอบเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

Complete the sentences so that each includes a phrasal verb beginning with ‘PUT’ (in correct tense and form).

1. His written English is excellent, but sometimes he finds it difficult to _____ his views _____ in a conversation.
2. Remember to _____ _____ your watch when you’ll land in Perth.
3. We’ll _____ this proposal _____ for now, but we’ll look at it next month.
4. Make sure you _____ _____ any documents you look at or they might get lost.
5. He carefully _____ the vase _____ on the shelf. (He returned the vase to its original place.)
6. The government _____ the election _____ a month, from April to May.
7. The government _____ the election _____ a month, from April to March.
8. After taking the guest to his room, the bellboy _____ the bags _____ beside the bed, drew the curtains and opened a window.

9. Don’t be shy about _____ your ideas _____. If you think of something during the meeting, please tell us about it.
10. They frequently _____ _____ their little sister for walking slowly.
11. The taxi _____ him _____ outside the hotel.
12. Are you sure you have enough room to _____ a swimming pool _____? You want some room for a garden as well, don’t you?
13. Just _____ _____ the key for the ignition and turn it.
14. Sutee’s been working very hard lately. He _____ _____ ten hours of overtime last week.
15. Pranee’s not feeling very well tody, so we’ve _____ the meeting _____ until tomorrow.
16. He was singing well until someone came into the studio and _____ _____ off.
17. Don’t forget to _____ _____put on the air conditioner when you get here in the morning.
18. Why don’t you _____ _____ your jacket. It’s cold.
19. Are you sure that taking me to the airport won’t _____put you _____out? I can easily get a taxi if you’re busy.
20. It took the firemen over an hour to _____ _____ the fire.
21. Please hold the line a moment while I _____ you _____ to the sales office.
22. His doctor thought he might have cancer, so she _____ him _____ a series of tests.
23. If you have any ideas on saving costs, _____ them _____ the budget committee.
24. We’ll need to _____ _____ a plan if we want to get this project finished.
25. Take out the loan before the banks _____ _____ their interest rates.

เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs PUT และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

1. put … across = ทำให้เป็นที่เข้าใจ
2. put back = หมุนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งเวลาใหม่
3. put … aside = วางไว้สักพัก, เก็บไว้สักพัก
4. put away = เก็บเข้าที่
5. put … back = วางกลับเข้าที่เดิม
6. put … back = เลื่อนออกไป, เลื่อนให้ช้าลง
7. put … forward = เลื่อนให้เร็วขึ้น
8. put … down = วางลง
9. putting … forward = เสนอแนะ
10. put down = ดูถูก, ดูแคลน
11. put … down = ปล่อย (ผู้โดยสาร) ลง
12. put … in = วางไว้ในอาคารหรือห้อง
13. put in = เอาใส่เข้าไป
14. put in = ทำงาน, ใช้เวลาทำงาน
15. put … off = เลื่อนออกไป
16. put … off = ทำให้หยุด, ขัดจังหวะให้หยุด
17. put on = ทำให้ติด, เปิดเครื่องให้ทำงาน
18. put on = สวมใส่
19. put … out = ทำให้เสียเวลา
20. put out = ดับไฟ
21. put … through = โอนสายโทรศัพท์
22. put … through = ส่งตัวไป, ส่งต่อไปยัง
23. put … to = เสนอความคิดไปยัง
24. put together = รวบรวมสิ่งที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียว
25. put up = เพิ่มราคา

*** ดูเนื้อหาได้จากเรื่อง
Phrasal verbs put มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อย
การใช้ Phrasal verb; put across ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล
การใช้ Phrasal verb; put aside ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล
การใช้ Phrasal verb; put away ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล
การใช้ Phrasal verb; put back ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล
การใช้ Phrasal verb; put by ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล
Phrasal verbs; put down, put down as/for/to ตัวอย่างประโยค คำแปล
Phrasal verb; put forward ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย
Phrasal verbs; put in, put into, put in for ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ phrasal verb; put off ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย
การใช้ phrasal verb; put on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย
Phrasal verbs; put out, put out of ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย
Phrasal verbs; put over, put over on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย
Phrasal verb; put past; wouldn’t put it past ตัวอย่างประโยค คำแปล
Phrasal verb; put through ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
Phrasal verb; put to ตัวอย่างประโยค คำแปล
Put together; put heads together; put two and two together หมายถึง
Phrasal verb; put towards ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
Phrasal verbs; put up, put up to, put up with ตัวอย่างประโยค คำแปล
หลักการใช้ Phrasal Verbs

*** ดูแบบฝึกหัด phrasal verbs คำอื่นๆ
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TURN
แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb พร้อมเฉลย