สรุปโครงสร้าง หลักการใช้ Passive Voice 12 Tense และตัวอย่างประโยค

เราได้พูดถึงโครงสร้าง หลักการใช้ Passive Voice 12 Tense พร้อมกับตัวอย่างประโยคไปบ้างแล้วในเรื่อง การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense สำหรับตอนนี้เรามาสรุปโครงสร้างแบบต่างๆ ของ passive voice รวมถึงหลักการใช้ passive voice 12 tense และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนะคะ

Passive Voice กับ Active Voice

Active Voice: ประธานของประโยค (subject) เป็นผู้กระทำ (does the action)

Pranee wrote the report.
subject / verb / object

Passive Voice: ประธาน (subject) ของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ (is acted upon)

The report was written (by Pranee).
subject / verb (passive form)

สรุปลักษณะของ passive sentence:

– กรรม (object) ของ active sentence (report) กลายเป็นประธาน (subject) ของ passive sentence
– รูปกริยาของ passive voice คือ verb to be + past participle (V3) ของกริยาหลัก (main verb)
– ถ้าจำเป็นเราอาจจะเติม “by Pranee” ไว้ท้ายประโยคเพื่อบอกว่าใครเป็นคนกระทำ (เราอาจจะไม่เติม “by …” เมื่อเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นคนกระทำ)

รูปของ verb “to be” ขึ้นกับประธานของ passive sentence ว่าจะเป็น singular หรือ plural ตัวอย่างเช่น

Teachers are using the new book in their classrooms.
(teachers = plural, ดังนั้นเราจึงใช้ are)

The new book is being used in classrooms.
(the new book = singular ดังนั้นเราจึงใช้ is)

Active Sentence: My manager was ignoring the safety regulations.
(my manager = singular ดังนั้นเราจึงใช้ was)
Passive Sentence: The safety regulations were being ignored.
(regulations = plural ดังนั้นเราจึงใช้ were)

เราจะไม่เติม “by …” ไว้ท้ายประโยคเมื่อ:

– ไม่ทราบว่าใครเป็นคนกระทำ อย่างเช่น
The money was stolen.
– เมื่อผู้กระทำเป็นคนทั่วๆ ไป อย่างเช่น
Black cats are believed to bring bad luck.
– เมื่อไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นคนกระทำ อย่างเช่น
This bridge was built in 1889.

เราไม่สามารถใช้ passive voice กับประโยคที่ใช้กริยาแบบไม่ต้องการกรรมมารองรับ (intransitive verbs) ตัวอย่างเช่น:

He laughed.
They’re coming over.
An accident has happened.

(laugh, come, happen เป็น intransitive verbs ที่ไม่มีกรรม (objects) มารองรับดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็น passive voice ได้)

โครงสร้างของ verb “to be” จะต้องสอดคล้องกับประธานและคำกริยาหลัก (เช่น singular, plural, และ/หรือ เปลี่ยนรูปไปตาม tense, เป็นต้น)

โครงสร้างและหลักการใช้ Passive Voice 12 Tense

Passive Voice of Present Simple Tenseis/am/are + V3
Active Sentence — Tanggwa writes the report.
Passive Sentence – The report is written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติโดยทั่วไปเป็นประจำ, ความคิด หรือ ความคิดเห็น หรือ ความเชื่อ ทั่วๆ ไป
ตัวอย่างประโยคเช่น

The products are tested (by factory workers).

Passive Voice of Past Simple Tensewas/were + V3
Active Sentence — Tanggwa wrote the report.
Passive Sentence – The report was written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต
ตัวอย่างประโยคเช่น

Our service center were renovated last month.

Passive Voice of Future Simple Tensewill/shall be + V3 หรือ is/am/are + going to + be + past participle (V3)
Active Sentence — Tanggwa will write the report.
Passive Sentence – The report will be written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในอนาคต
ตัวอย่างประโยคเช่น

Gifts will be exchanged at Christmas.
The policy is going to be implemented next month.

Passive Voice of Present Continuous Tenseis/am/are + being + V3
Active Sentence — Tanggwa is writing the report.
Passive Sentence – The report is being written by tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้
ตัวอย่างประโยคเช่น

The mail is being delivered by the postman.

Passive Voice of Past Continuous Tensewas/were + being + V3
Active Sentence — Tanggwa was writing the report.
Passive Sentence – The report was being written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่กำลังทำอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดึต
ตัวอย่างประโยคเช่น

I spoke up when I saw that the safety regulations were being ignored.

Passive Voice of Future Continuous Tensewill/shall be + being + V3
Active Sentence — Tanggwa will be writing the report.
Passive Sentence – The report will be being written by Tanggwa.

หมายเหตุ: โครงสร้าง passive voice แบบนี้เรามักไม่นิยมใช้กัน แต่จะใช้ประโยคแบบ active แทน

Passive Voice of Present Perfect Simple Tensehas been / have been + V3
Active Sentence — Tanggwa has write the report.
Passive Sentence – The report has been written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์, การกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ในอดึตแต่มีผลมาถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยคเช่น

The last piece of cake has been eaten.
Our company has been established since 1989.
บริษัทของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1989 (เดี๋ยวนี้ก็ยังเปิดอยู่)

Passive Voice of Past Perfect Simple Tensehad been + V3
Active Sentence — Tanggwa had written the report.
Passive Sentence – The report had been written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำที่เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนอีกการกระทำหนึ่งหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งในอดึต
ตัวอย่างประโยคเช่น

I discovered that my idea had been copied.
ฉันพบว่าความคิดของฉันถูกคัดลอกแล้ว
(การกระทำแรก – ความคิดถูกคัดลอก การกระทำถัดมา – ฉันพบว่ามันถูกคัดลอก)

Passive Voice of Future Perfect Simple Tensewill/shall + have been + V3
Active Sentence — Tanggwa will have written the report.
Passive Sentence – The report will have been written by Tanggwa.

เราจะใช้โครงสร้างแบบนี้กับ การกระทำคาดว่าจะเกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
ตัวอย่างประโยคเช่น

The furniture will have been delivered by Friday.

Passive Voice of Present Perfect Continuous Tensehas been / have been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa has been writing the report.
Passive Sentence – The report has been being written by Tanggwa.

หมายเหตุ: โครงสร้าง passive voice แบบนี้เรามักไม่นิยมใช้กัน

Passive Voice of Past Perfect Continuous Tensehad been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa had been writing the report.
Passive Sentence – The report had been being written by Tanggwa.

หมายเหตุ: โครงสร้าง passive voice แบบนี้เรามักไม่นิยมใช้กัน

Passive Voice of Future Perfect Continuous Tensewill/shall + have been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa will have been writing the report.
Passive Sentence – The report will have been being written by Tanggwa.

หมายเหตุ: โครงสร้าง passive voice แบบนี้เรามักไม่นิยมใช้กัน

Passive Voice Modals (Modal Verbs + Passive Voice)

เราสามารถใช้กริยาช่วย (modal verbs) กับโครงสร้าง passive voice ได้ โดยทั่วไปจะมีโครงสร้างเป็น:

The present มีโครงสร้างเป็น modal verb + be + past participle (V3)
ใช้พูดถึงสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน หรือ อนาคต (present or future) ตัวอย่างประโยคเช่น

This recipe can be made with margarine instead of butter.
สูตรนี้สามารถใช้มาการีน(เนยเทียม)แทนเนยได้

The present perfect มีโครงสร้างเป็น modal verb + have been + past participle (V3)
ใช้พูดถึงสิ่งต่างๆ ในอดีต (past) ตัวอย่างประโยคเช่น

He’s very upset. He might have been fired from his job.
เขาเป็นทุกข์มาก เขาคงถูกให้ออกจากงาน (เป็นไปได้ว่าเขาถูกให้ออกจากงาน)

(Modal verbs เช่น will, would, can, could, shall, should, must, เหล่านี้เป็นต้น)

ดูหลักการใช้ passive voice modals อย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง ตัวอย่าง passive voice modals ประโยค passive ที่มี modal verb

รูปแบบโครงสร้างอื่นๆ ของ Passive Voice

นอกจาก passive voice ในรูปแบบของ 12 tense forms และ passive voice modals แล้ว ยังมี passive voice ในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย อย่างเช่น

Active Sentence ที่เป็นคำสั่ง เปลี่ยนเป็น Passive Sentence โดยใช้รูปLet + object + be + past participle (V3)
Active Sentence — Open the window.
Passive Sentence – Let the window be opened.

รูป Passive Voice แบบ Infinitive to be + past participle (V3) ตัวอย่างประโยคเช่น
The manager wanted the report to be completed by Friday.

รูปประโยคโครงสร้าง Passive แบบ progressivebeing + Past Participle (V3) ตัวอย่างการนำโครงสร้างแบบนี้มาใช้เช่น

Rain water collected from houses can be used for drinking after it has been processed by being filtered and then being treated with chemicals.

คำที่เราขีดเส้นใต้เอาไว้คือ passive voice ที่ถูกนำมาใช้ในประโยคนี้ จะเห็นว่ามีทั้งการเขียนแบบย่ออย่าง Rain water collected มีการใช้รูปโครงสร้าง modal verb + be + V3 (can be used) และมีการใช้รูปโครงสร้าง being + V3 อยู่สองตำแหน่งด้วยกันค่ะ

Passive Voice ในรูปแบบ Causative Formhave something done / get something done [have/get + object + past particlple (V3)] (ดูเรื่อง การใช้ have/get something done) ตัวอย่างประโยคเช่น
Tanggwa got the report reviewed.

ข้อสังเกต :
– Passive voice ต้องมี verb to be อยู่หน้า past participle (V3) เสมอ
– Active sentence ที่ไม่มีกรรม (object) ไม่สามารถนำมาแต่งเป็น passive sentence ได้
– เราสามารถละหรือไม่กล่าวถึงผู้กระทำใน passive sentence (by …) ได้ถ้ามั่นใจว่าผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำ
– มีคำหลายคำที่เราไม่นิยมเอาไปเป็นกรรมของ passive voice แต่จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันอยู่แล้วเช่น Anybody, They, We, People, No one, Someone, Somebody, Anyone, เป็นต้น

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง
แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย
โครงสร้าง หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals ประโยค passive ที่มี modal verb
แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย
Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน