แบบฝึกหัด Present Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

แบบฝึกหัด Present Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบาย – ดูเนื้อหาประกอบได้จากเรื่อง ตัวอย่างประโยค present simple tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้ เพือนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปตรวจดูคำเฉลยตอนท้ายนะคะ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense

A: Fill in the correct form of the verb.

1. Kookkai __________ to a tutorial school three days a week. (go)
2. Nok __________ to a tutorial school. (not go)
3. Kookkai and Nok __________ a yoga class on Saturday mornings.(take)
4. __________ you __________ off your shoes? (Why / not take)
5. The shops __________ until 22:00. (not close)
6. Who __________ for your car expenses? (Who/pay)
7. The Chao Phraya River __________ into the Gulf of Thailand. (flow)
8. The Olympic Games __________ place every four years. (take)
9. __________ you __________ to the supermarket every week? (Do/go)
10. __________ your mother __________ to the supermarket every week? (Do/go)

B: Change the following pairs of words into sentences, using the correct forms of the verb to be of the Present Simple Tense.
Example 1: I, cautious = I am cautious.
Example 2: they, friendly = They are friendly.

1. you, careful
2. it, warm
3. he, here
4. we, bold
5. they, careless
6. she, clever
7. we, ready
8. you, reckless
9. I, shy
10. they, polite

C: Add question tag to the ends of each sentence.

1. You are careful, __________?
2. Pranee doesn’t speak Chinese, __________?
3. It is warm, __________?
4. They are not wrong, __________?
5. The shops don’t close until 22:00, __________?
6. I am shy, __________?
7. Somchai is clever, __________?
8. Sutee goes to football practice every Tuesday, __________?
9. They move into their new home next week, __________?
10. Tom and Roger speak English, __________?

D: Complete using the following: I apologise / I insist / I promise / I recommend / I suggest

1. Surachai is not in the office today. _______________ you try calling him tomorrow.
2. I won’t tell anybody what you said. _______________________________________.
3. Pranee should go with us. _____________________________________.
4. _______________ for what I did. It won’t happen again.
5. That new restaurant is very good. _______________ it.

เฉลยแบบฝึกหัด Present Simple Tense

เฉลยแบบฝึกหัด Present Simple Tense หมวด A:

คำแนะนำ:
– โครงสร้างประโยคของ present simple tense คือ Subject + V1 (+ Object)
– ถ้าประธานเป็น 3rd person singular (he, she, it, a dog, a cat, ชื่อคน, เป็นต้น) เราต้องผันรูปกริยาโดยเติม s เช่น play ผันเป็น plays, เติม es เช่น wash ผันเป็น washes, เติม ies เช่น study ผันเป็น studies
– เราใช้ verb to do (don’t / doesn’t) เข้ามาเป็นกริยาช่วยในประโยคปฏิเสธ
– เราใช้ verb to do (do / does) เข้ามาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถาม

1. Kookkai goes to a tutorial school three days a week.
2. Nok doesn’t go to a tutorial school.
3. Kookkai and Nok take a yoga class on Saturday mornings.
4. Why don’t you take off your shoes?
5. The shops don’t close until 22:00.
6. Who pays for your car expenses?
7. The Chao Phraya River flows into the Gulf of Thailand.
8. The Olympic Games take place every four years.
9. Do you go to the supermarket every week?
10. Does your mother go to the supermarket every week?

เฉลยแบบฝึกหัด Present Simple Tense หมวด B:

1. You are careful.
2. It is warm.
3. He is here.
4. We are bold.
5. They are careless.
6. She is clever.
7. We are ready.
8. You are reckless.
9. I am shy.
10. They are polite.

เฉลยแบบฝึกหัด Present Simple Tense หมวด C:

คำแนะนำ: Question tag คือประโยคคำถามย่อๆที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อให้กลายเป็นประโยคคำถาม ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่าส่วนของ Tag จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธ ในทางกลับกัน ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคปฏิเสธส่วนของ Tag จะต้องเป็นประโยคบอกเล่า นะคะ อย่างเช่น Somechai likes me, doesn’t he? หรือ Pranee doesn’t speak Chinese, does she?

1. You are careful, aren’t you?
2. Pranee doesn’t speak Chinese, does she?
3. It is warm, isn’t it?
4. They are not wrong, aren’t they?
5. The shops don’t close until 22:00, do they?
6. I’m shy, aren’t I?
(ประโยคหลักใช้ I’m ส่วนของ Tag ต้องใช้ aren’t I? แต่ถ้าประโยคหลักใช้ I’m not ส่วนของ Tag ต้องใช้ am I?)
7. Somchai is clever, isn’t he?
8. Sutee goes to football practice every Tuesday, doesn’t he?
9. They move into their new home next week, don’t they?
10. Tom and Roger speak English, don’t they?

เฉลยแบบฝึกหัด Present Simple Tense หมวด D:

1. Surachai is not in the office today. I suggest you try calling him tomorrow.
2. I won’t tell anybody what you said. I promise I won’t tell anybody what you said.
3. Pranee should go with us. I insist that Pranee should go with us.
4. I apologise for what I did. It won’t happen again.
5. That new restaurant is very good. I recommend it.

*** ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ present simple tense และตัวอย่างประโยค :
ตัวอย่างประโยค present simple tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้อย่างละเอียด
การใช้ Present Simple Tense และตัวอย่างประโยค

*** ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมเฉลย+คำอธิบายอย่างละเอียด
ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense – คำอธิบายหลักการใช้อย่างละเอียด

One thought on “แบบฝึกหัด Present Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

Comments are closed.