แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย – เราได้พูดถึงโครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb ไปแล้ว ตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past กันบ้าง เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

แบบฝึกหัด passive voice modals

เพื่อนๆ สามารถดูเนื้อหาเรื่อง โครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb ประกอบการทำแบบฝึกหัดไปด้วยก็ได้นะคะ

A: Change each active sentence into a passive sentence using passive voice modals form.

1. You should answer the easy questions first.
2. They ned to repair my car.
3. They must open the window.
4. How can we solve that problem?
5. They might give him an award.

6. They’ll pay me at the end of the month.
7. The doctor can’t persuade her.
8. You must give students enough time to finish.
9. You must not touch this button while the experiment is in progress.
10. We ought to have called the police at once after the accident.

B: Complete each sentence with a passive voice modals form (modal verb + be / have been + V3) using the modal verbs must, might, may, can, could, or should.

1. Smartphones _______________ (not use) in the classroom. (Permission – Present)
2. Cameras with flash ___________________ (use) during the performance. (Prohibited – Present)
3. Sutee hasn’t come to work for the past week. He _______________ (fire) – I’m not sure. (Uncertainty – Past)
4. The shipment _______________ (delivered) before the deadline. (Requirement – Present)
5. My bike is broken. _______________ (fix), or will I have to buy a new one? (Ability – Present)
6. I can’t believe he got away with the crime! He _______________ (punish). (Recommendation – Past)
7. If you talk too fast, some of your words _______________ (misunderstand). (Possibility – Present)
8. This smartphone is really strong, it _______________________ (drop) from a height of 10 feet without breaking. (Possibility – Present)
9. This button _______________ (touch) while the experiment is in progress. (Requirement – Past)
10. Why is my trash can still full? It _______________ (empty) by the cleaning crew. (Expectation – Past)

เฉลยแบบฝึกหัด passive voice modals หมวด A:

1. The easy questions should be answered first.
2. My car needs to be repaired.
3. The window must be opened.
4. How can the problem be solved?
5. He might be given an award.
6. I‘ll be paid at the end of the month.
7. She can’t be persuaded by the doctor.
8. Students must be given enough time to finish.
9. This button must not be touched while the experiment is in progress.
10. The police should have been called at once after the accident by us.
(สำหรับ the past เราไม่นิยมพูดว่า The police ought to have been called …)

เฉลยแบบฝึกหัด passive voice modals หมวด B:

1. Smartphones may not be used in the classroom.
2. Cameras with flash may not / can’t be used during the performance.
3. Sutee hasn’t come to work for the past week. He might/may have been fired – I’m not sure.
4. The shipment must be delivered before the deadline.
5. My bike is broken. Can it be fixed, or will I have to buy a new one?
6. I can’t believe he got away with the crime! He should have been punished.
7. If you talk too fast, some of your words might/could/may be misunderstood.
8. This smartphone is really strong, it can be dropped from a height of 10 feet without breaking.
9. This button must not been touched while the experiment is in progress.
10. Why is my trash can still full? It should have been emptied by the cleaning crew.

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สรุปโครงสร้าง หลักการใช้ Passive Voice 12 Tense และตัวอย่างประโยค
โครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb
การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง
แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย
Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

หลังจากทำแบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past และตรวจดูเฉลยแบบฝึกหัดกันไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างคะ ทำถูกกันทุกข้อไหมเอ่ย คงไม่ยากเท่าไรเนาะ ทำเสร็จแล้วเพื่อนๆ ก็อย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะ