แบบฝึกหัด phrasal verb พร้อมเฉลย

สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb กันนะคะ ถ้าข้อไหนไม่แน่ใจก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องหลักการใช้ phrasal verbs ก่อนก็ได้ค่ะ เพื่อนๆ ลองทำให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยด้านล่างนะคะ

แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb

A: Complete each sentence using these verbs fly/get/go/look/sit/stand/speak + away/by/down/for/on/out/round(or around)/up. You can use a word more than once.

1) Please __________ the bus as quickly as possible.
2) Pranee __________ the sofa __________ on end.
3) I’ve been standing for the last two hours. I’m going to __________ for a bit.
4) Could you __________? I can’t hear.
5) I can’t find my key, so I’ll __________.
6) Do you think they can __________ only one salary?
7) A cat tried to catch the bird, but it __________ just in time.
8) We must __________ the children __________ first.
9) Everything has got so expensive. Prices have __________ a lot.
10) Although I liked your suggestion, I’ll __________ my original idea.

B: Complete each sentence using these words away/back/forward/in/up/down and these words at/through/to/with/from. You can use a word more than once.

1) She walks so fast I can never keep __________ her.
2) My holidays are nearly over. Next week I’ll be __________ work.
3) Our teacher’s so strict, he’d never let us get __________ anything in class.
4) We went __________ the top floor of the building to admire the view.
5) I love to look __________ the stars in the sky at night.
6) I’m looking __________ the weekend.
7) I was sitting in the kitchen when a bird flew __________ the open window.
8) Don’t run __________ the idea that this money will solve all your problems.
9) He decided to walk __________ a bad job situation.
10) I’m coming __________ a cold.

เฉลยแบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb

A:

1) get on = ขึ้น (พาหนะ), ขึ้นไปบน (บางสิ่ง)
2) stood the sofa up (stand up, stand something up = ยกบางสิ่งให้ตั้งตรงขึ้น
3) sit down = นั่งลง
4) speak up = พูดดังขึ้น
5) look around = ค้นหารอบๆ, มองดูรอบๆ
6) get by on (get by = ดำรงชีวิตอยู่โดย…)
7) flew away = บินหนี
8) get the children out (get someone out = ช่วยบางคนให้ออกไป)
9) gone up = เพิ่มหรือเพิ่มขึ้น (ราคา, มูลค่า)
10) go with = เลือกหรือยอมรับ (ข้อเสนอแนะ)

B:

1) keep up with = ตามทัน, พยายามตามให้ทัน
2) back at work = กลับไปทำงาน
3) get away with = หลบเลี่ยง, หลบหนี(การลงโทษ)
4) went up to = ขึ้นไปที่…
5) look up at = เงยหน้าดู… / มองขึ้นไปที่…
6) looking forward to = ตั้งตาคอย…
7) flew in through = บินเข้าข้างในลอดผ่าน…
8) run away with = หลงผิดกับ…
9) walk away from = ละทิ้งหรือออกจาก
10) coming down with = ป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย

*** แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verbs เพิ่มเติม พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TURN

*** ดูเรื่อง
หลักการใช้ phrasal verbs
Separable and Inseparable Phrasal Verbs
Transitive/Intransitive Phrasal Verbs and Objects กริยาวลีและกรรม