แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์ — ดูเนื้อหาเรื่อง Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to และ Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in, turn out เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs PUT ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูคำตอบเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN

Complete the sentences so that each includes a phrasal verb beginning with ‘TURN’ (in correct tense and form).

1. _____ _____ the TV, the game starts in few minutes.
2. _____ _____ this machine, please. The harsh sound really drives me crazy.
3. She was _____ _____ to surfing this summer.
4. I got back in the car, _____ _____ and went back to the road I’d just _____ _____.
5. The tutor _____ _____ my son’s performance in math.

6. This story has never been available on the Internet but occasionally _____ _____ on TV.
7. I can’t hear the TV. Could you please _____ _____ the volume?
8. Please _____ _____ these papers and explain the matter to me in detail.
9. There are plenty of people you can _____ _____ for advice.
10. Roads were _____ _____ mud by days of rain.
11. I’m sure it will all _____ _____ well in the end.
12. Only 62% of the electorate _____ _____ to vote.
13. He _____ _____ his resignation to the boss.
14. The students were told to _____ _____ reports by the next day.
15. How could you _____ _____ such a fantastic job?

เฉลยคำตอบและคำแปลอธิบายศัพท์

1. Turn on = เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า, เปิดไฟ, เป็นต้น
2. Turn off = ปิดเครื่อง, ปิดน้ำ, ปิดแก๊ส, ปิดไฟ, เป็นต้น — drives me crazy มีความหมายประมาณว่า ทำให้หงุดหงิดแทบคลั่ง, ทำให้ประสาทกิน
3. turned on = สร้างความสนใจ — เป็น passive voice ต้องใช้รูป past participle (V3) “was turned on” (เธอถูกทำให้เกิดความสนใจ)
4. turned around = กลับรถ / turned off = ออกจากถนน : phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ get back = กลับไปยัง
5. turned around = เปลี่ยนแปลง(เพื่อหวังผลที่ดีขึ้น)

6. turns up = ปรากฏขึ้น
7. turn up = เร่งเสียงให้ดังขึ้น, ปรับไฟให้สว่างขึ้น, ปรับอุณหภมิขึ้น, เป็นต้น
8. turn over = พลิก (หน้าหนังสือ, หน้ากระดาษ, เป็นต้น)
9. turn to = ไปหาเพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ
10. turned to = กลับกลายเป็น — เป็น passive voice ต้องใช้รูป past participle (V3) “were turned to” (ถนนถูกเปลี่ยนเป็นโคลน)
11. turn out = ผลลัพธ์ออกมา
12. turned out = แสดงตน, ร่วมติดตาม
13. turned in = เสนอ, ยื่นเสนอ
14. turn in = ส่งงาน, ส่งการบ้าน
15. turn down = ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ

*** ดูเนื้อหาจากเรื่อง
Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to
Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in, turn out
หลักการใช้ Phrasal Verbs

*** ดูแบบฝึกหัด phrasal verbs คำอื่นๆ
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE
แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb พร้อมเฉลย

2 thoughts on “แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์

Comments are closed.