การใช้ Phrasal verb; put across ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

การใช้ Phrasal verb “put across” มักจะใช้ในความหมาย “ทำให้เข้าใจ, ทำให้ยอมรับ” นอกจากนี้ยังใช้ในความหมายอื่นๆ อย่างเช่น วางพาด, ทำ (บางสิ่ง) ผ่าน; ทำให้เข้าใจ, ทำให้ยอมรับ; ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์ และ “put oneself across” ใช้ในความหมาย ทำให้เข้าใจ, ทำให้รับรู้ ในตัวตนของ… เรามาดูตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล ของ phrasal verb “put across”  กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put across = ทำให้เข้าใจ, ทำให้ยอมรับ

It’s an interesting idea and I thought he put it across well.
มันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและฉันคิดเขาว่าอธิบายมันเข้าใจได้ดี
He just wanted to put across his opinion.
เขาแค่ต้องการแสดงความคิดเห็นของเขาให้เป็นที่ยอมรับ
If it is put across well, the audience will get it.
ถ้ามีการนำเสนอที่ดีผู้ฟังก็จะเข้าใจมัน
During the meeting, her ideas were clearly put across.
ในระหว่างการประชุมแนวคิดของเธอถูกนำเสนอได้อย่างชัดเจน

Put across = วางพาด, ทำ (บางสิ่ง) ผ่าน

Is there anything I can put across the hallway?
มีอะไรที่ฉันจะใช้วางพาดระเบียงไปได้มั๊ย?
He putting barbed wire across rivers.
เขากำลังวางลวดหนามข้ามแม่น้ำ

Put across = ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์

Surachai put across a big sale campaign.
สุรชัยจัดแคมเปญการขายครั้งใหญ่ได้สำเร็จ
Pranee put across a fine new library building.
ปราณีจัดอาคารห้องสมุดใหม่ที่สวยงามได้สำเร็จ

Put across = (คำไม่เป็นทางการ) หลอกให้เชื่อ, ทำให้เชื่อถือ (โดยหลอกลวง)

The woman in the market put across me by selling me some bad eggs.
แม่ค้าในตลาดหลอกขายไข่ที่เสียแล้วให้ฉัน
The unscrupulous merchants tried to put across their illicit enterprises.
พวกพ่อค้าไร้คุณธรรมพยายามหลอกให้เชื่อในธุรกิจที่ผิดกฎหมายของพวกเขา

Put oneself across = ทำให้เข้าใจ, รับรู้ ในตัวตนของ…

It is very important to put yourself across well at a job interview.
เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะนำเสนอตัวเองให้ดีในการสัมภาษณ์งาน

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs