การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

ตอนที่แล้วเราทำความรู้จักกับ active voice และ passive voice กันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูหลักการเปลี่ยน active voice ไปเป็น passive voice ตามรูปแบบโครงสร้างของ passive voice ทั้ง 12 tense นะคะ

สำหรับเพือนๆ ที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็สามารถเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะ ตามนี้เลยค่ะ — Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

การเปลี่ยน Active Sentence เป็น Passive Sentence

หลักการในการเปลี่ยน active sentence ไปเป็น passive sentence มีดังนี้

1. นำเอากรรม (object) ของประโยค active มาเป็นประธานของประโยค passive
2. ใช้ verb to be มานำหน้ากริยา โดยต้องสอดคล้องกับประธานของประโยค passive และต้องมีรูปตาม tense ของคำกริยาหลักของประโยค active
3. ใช้คำกริยาหลักของประโยค active โดยเปลี่ยนรูปเป็น past participle (V3)
4. ถ้าต้องการบอกคนที่กระทำด้วยให้ใช้ by + ประธานของประโยค active ทำหน้าที่เป็นกรรมของ passive voice
5. ถ้าในประโยคมีกรรมสองตัวคือ กรรมตรง (Direct Object) เป็นสิ่งของ และ กรรมรอง (Indirect Object) เป็นบุคคล เรามักจะนำกรรมรองที่เป็นบุคคลมาเป็นประธาน หรือถ้าต้องการนำกรรมตรงที่เป็นสิ่งของมาเป็นประธานจะต้องใส่ to นำหน้ากรรมรองที่เป็นบุคคล

ตัวอย่างประโยคเช่น

Active Sentence :
Tanggwa and Pranee renovated the restaurant last year.
ประธาน / กริยา / กรรม
Passive Sentence :
The restaurant was renovated last year (by Tanggwa and Pranee).
ประธาน / กริยา passive voice / กรรมของ passive voice

Active Sentence :
My mom gave me the smartphone.
ประธาน / กริยา / กรรมรอง / กรรมตรง
Passive Sentence :
I was given the smartphone by my mom.
(ใช้กรรมรองของ active sentence มาเป็นประธานของ passive sentence)
The smartphone was given to me by my mom.
(ใช้กรรมตรงของ active sentence มาเป็นประธานของ passive sentence)

หมายเหตุ : กริยาที่สามารถมีกรรมสองตัว (กรรมตรง และกรรมรอง) เช่น give, tell, ask, send, offer, teach, pay, เป็นต้น (ดูเรื่อง การใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง)

รูปแบบโครงสร้าง Passive Voice ของทั้ง 12 Tense

ตามหลักการเปลี่ยน active voice ไปเป็น passive voice ในข้อ 2 + ข้อ 3 ที่ผ่านมา เราต้องใช้ verb to be ที่มีรูปตาม tense ของประโยค active นำหน้าคำกริยาหลัก โดยเปลี่ยนรูปคำกริยาหลักเป็น past participle (V3) – [ verb to be + V3 ] ดังนั้น เพื่อนๆ ต้องรู้ว่าโครงสร้าง passive voice ของแต่ละ tense มีรูปแบบอย่างไรบ้าง ซึ่งเราได้รวบรวมรูปแบบโครงสร้าง passive voice ของทั้ง 12 Tense มาไว้ให้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยค่ะ (เพื่อนๆ อาจจะเข้าไปทบทวนเรื่อง โครงสร้าง 12 tenses หลักการและวิธีการใช้ tense ทั้ง 12 กันก่อนก็ได้นะคะ)

Passive Voice of Present Simple Tenseis/am/are + V3
Active Sentence — Tanggwa writes the report.
Passive Sentence – The report is written by Tanggwa.

Passive Voice of Present Continuous Tenseis/am/are + being + V3
Active Sentence — Tanggwa is writing the report.
Passive Sentence – The report is being written by tanggwa.

Passive Voice of Present Perfect Simple Tensehas been / have been + V3
Active Sentence — Tanggwa has write the report.
Passive Sentence – The report has been written by Tanggwa.

Passive Voice of Present Perfect Continuous Tensehas been / have been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa has been writing the report.
Passive Sentence – The report has been being written by Tanggwa.

Passive Voice of Past Simple Tensewas/were + V3
Active Sentence — Tanggwa wrote the report.
Passive Sentence – The report was written by Tanggwa.

Passive Voice of Past Continuous Tensewas/were + being + V3
Active Sentence — Tanggwa was writing the report.
Passive Sentence – The report was being written by Tanggwa.

Passive Voice of Past Perfect Simple Tensehad been + V3
Active Sentence — Tanggwa had written the report.
Passive Sentence – The report had been written by Tanggwa.

Passive Voice of Past Perfect Continuous Tensehad been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa had been writing the report.
Passive Sentence – The report had been being written by Tanggwa.

Passive Voice of Future Simple Tensewill/shall be + V3
Active Sentence — Tanggwa will write the report.
Passive Sentence – The report will be written by Tanggwa.

Passive Voice of Future Continuous Tensewill/shall be + being + V3
Active Sentence — Tanggwa will be writing the report.
Passive Sentence – The report will be being written by Tanggwa.

Passive Voice of Future Perfect Simple Tensewill/shall + have been + V3
Active Sentence — Tanggwa will have written the report.
Passive Sentence – The report will have been written by Tanggwa.

Passive Voice of Future Perfect Continuous Tensewill/shall + have been + being + V3
Active Sentence — Tanggwa will have been writing the report.
Passive Sentence – The report will have been being written by Tanggwa.

รูปแบบโครงสร้างอื่นๆ ของ Passive Voice

นอกจาก passive voice ในรูปแบบของ 12 tense forms แล้ว ยังมี passive voice ในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย อย่างเช่น

รูป Passive Voice ของ “going to” Futureis/am/are + going to + be + past participle (V3)
Active Sentence — Tanggwa is going to send the report.
Passive Sentence – The report is going to be sent by Tanggwa.

Active Sentence ที่เป็นคำสั่ง เปลี่ยนเป็น Passive Sentence โดยใช้รูปLet + object + be + past participle (V3)
Active Sentence — Open the window.
Passive Sentence – Let the window be opened.

รูป Passive Voice แบบ Infinitive to be + past participle (V3) ตัวอย่างประโยคเช่น
The manager wanted the report to be completed by Friday.

Passive Voice ในประโยคที่มี Modal verbs (can, must, have to, etc.)Modal verb + be + past participle (V3) ตัวอย่างประโยคเช่น
The report must be completed by next Friday.

(ดูหลักการใช้ passive voice modals อย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง โครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb)

รูปประโยคโครงสร้าง Passive แบบ progressivebeing + Past Participle (V3) ตัวอย่างการนำโครงสร้างแบบนี้มาใช้เช่น

Rain water collected from houses can be used for drinking after it has been processed by being filtered and then being treated with chemicals.

คำที่เราขีดเส้นใต้เอาไว้คือ passive voice ที่ถูกนำมาใช้ในประโยคนี้ จะเห็นว่ามีทั้งการเขียนแบบย่ออย่าง Rain water collected มีการใช้รูปโครงสร้าง modal verb + be + V3 (can be used) และมีการใช้รูปโครงสร้าง being + V3 อยู่สองตำแหน่งด้วยกันค่ะ

Passive Voice ในรูปแบบ Causative Formhave something done / get something done  [have/get + object + past particlple (V3)] (ดูเรื่อง การใช้ have/get something done) ตัวอย่างประโยคเช่น
Tanggwa got the report reviewed.

ข้อสังเกต :
– Passive voice ต้องมี verb to be อยู่หน้า past participle (V3) เสมอ
– Active sentence ที่ไม่มีกรรม (object) ไม่สามารถนำมาแต่งเป็น passive sentence ได้
– เราสามารถละหรือไม่กล่าวถึงผู้กระทำใน passive sentence ได้ถ้ามั่นใจว่าผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำ
– คำที่เราไม่นิยมเอาไปเป็นกรรมของ passive voice แต่จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันอยู่แล้วเช่น Anybody, They, We, People, No one, Someone, Somebody, Anyone, เป็นต้น

ทดสอบความเข้าใจกับ แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สรุปโครงสร้าง หลักการใช้ Passive Voice 12 Tense และตัวอย่างประโยค
โครงสร้าง หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals ประโยค passive ที่มี modal verb
แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย
Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหลักการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice ทั้ง 12 tense อ่านทบทวนจบแล้วเพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปฝึกทำแบบฝึกหัดเปลี่ยน active voice ไปเป็น passive voice กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ