การใช้ Phrasal verb; put by ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

การใช้ Phrasal verb “put by” ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางไว้ใกล้กับ…; เก็บสำรอง, เก็บถนอมอาหาร; รักษาเงินไว้, เก็บเงิน; วางไว้ชั่วครู่, ไม่ทำต่อ; ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ; เลิกนิสัย เรามาดูตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล ของ phrasal verb “put by” กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put by = เก็บสำรอง, เก็บถนอมอาหาร (โดยการแช่แข็ง, อบแห้ง, เป็นต้น)

We should put by something for a rainy day.
เราควรเก็บสำรองอะไรไว้บ้างเผื่อวันฝนตก
Our family has been putting food by for generations.
ครอบครัวของเราทำการถนอมอาหารมาหลายชั่วอายุคน (ทำอาหารแห้ง, อาหารอบแห้ง, อาหารแช่แข็ง, etc.)

Put by = ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ

I managed to put that transaction by accounts payable.
ฉันดำเนินการปฏิเสธการทำธุรกรรมนั้นจากบัญชีเบิกจ่าย
The Premier put by the question by saying that our country was still poor.
นายกรัฐมนตรีปฏิเสธคำถามด้วยการบอกว่าประเทศของเรายังคงยากจน

Put by = รักษาเงินไว้, เก็บเงิน

I try to put by a few baht every week.
ฉันพยายามเก็บเงินไว้เล็กน้อยทุกอาทิตย์
Tanggwa has a fair amount of money put by.
แตงกวามีเงินเหลือพอเก็บไว้

Put by = วางไว้ชั่วครู่, ไม่ทำต่อ

When I entered,he put by the letter he was reading and began to talk to me.
เมื่อฉันเข้าไปเขาวางจดหมายที่เขากำลังอ่านและเริ่มคุยกับฉัน
The Bow Spring put by to avoid colliding with the Manzanillo II.
เรือ Bow Spring จอดชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับเรือ Manzanillo II

Put (something) by = วางไว้ใกล้กับ…

I put the note by his computer so that he would be sure to see it.
ฉันวางกระดาษโน๊ตไว้ใกล้ๆ กับคอมพิวเตอร์ของเขา เพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะเห็นมัน

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “การใช้ Phrasal verb; put by ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

Comments are closed.