Phrasal verbs put มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อย-put on/off/up/down/away/…

Phrasal verbs ของ put มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อยและเราควรรู้ คำกริยา put เมื่อรวมกับ preposition/adverb เป็น phrasal verbs อย่างเช่น put on, put off, put up, put down, put away, etc. ทำให้เกิดความหมายที่หลากหลายทั้งความหมายที่ค่อนข้างตรงตัวและความหมายที่ต่างไปจากคำเดิม เรามาดูความหมาย phrasal verbs ของ put แต่ละคำและตัวอย่างประโยคกันค่ะ

Put across

Put across = วางพาด, ทำ (บางสิ่ง) ผ่าน
Put across = ทำให้เข้าใจ, ทำให้ยอมรับ
Put across = ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์
Put across = (คำไม่เป็นทางการ) หลอกให้เชื่อ, ทำให้เชื่อถือ (โดยหลอกลวง)
Put oneself across = ทำให้เข้าใจ, รับรู้ ในตัวตนของ…

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put across พร้อมคำแปลความหมาย

Put aside

Put aside = เก็บรักษา, เก็บ (เงิน), สำรอง (สินค้า)
Put aside = เลือกที่จะไม่สนใจ
Put aside = วางไว้สักพัก, วางไว้ก่อน (ชั่วครู่)
Put aside = ยุติ, เลิก (นิสัย,ความรู้สึก)
Put aside = ทำไม่ต่อเนื่อง

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put aside พร้อมคำแปลความหมาย

Put asunder

Put asunder = แยก, แบ่งแยก; หย่า; ยกเลิก; ละลาย

What God hath joined together, let no man put asunder.
เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย (จากพระคัมภีร์ไบเบิล แมทธิว 19:6)

(คำว่า put asunder มักใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิล)

Put away

Put away = เก็บเข้าที่, เก็บไว้ในที่
Put away = สำรอง (สินค้า) ไว้ให้
Put away = เก็บเงิน
Put away = กินหรือดื่มจำนวนมาก
Put away = จับเข้าคุก, จับเข้าโรงพยาบาลประสาท, ตัดสินว่าวิกลจริต
Put away = ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ)
Put away = เป็นผู้นำโด่งในเกม, น็อคคู่ต่อสู้

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put away พร้อมคำแปลความหมาย

Put back

Put back = วางกลับคืนที่เดิม
Put back = ส่งคืน
Put back = เลื่อน (นัดหมาย)
Put back = ดื่มอย่างรวดเร็ว
Put back = หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น
Put back = (เรือ) แล่นกลับ
Put back = ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน
Put back = ทำให้ก้าวหน้าช้า
Put back = ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put back พร้อมคำแปลความหมาย

Put by

Put (something) by = วางไว้ใกล้กับ…
Put by = เก็บสำรอง, ถนอมอาหาร (โดยการแช่แข็ง, อบแห้ง, เป็นต้น)
Put by = ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ
Put by = รักษาเงินไว้
Put by = วางไว้ชั่วครู่, ไม่ทำต่อ
Put by = เลิกนิสัย

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put by พร้อมคำแปลความหมาย

Put down

Put (something/baby) down = วางลง
Put down = ตำหนิ, ดูถูก, ดูหมิ่นดูแคลน, สบประมาท, ทำให้รู้สึกต่ำต้อย (คำไม่เป็นทางการ)
Put down = วางดาวน์ (สิ่งของ เช่น บ้าน, รถ)
Put down = หยุด, ยับยั้ง, ระงับ
Put down = ทำให้ตายอย่างสงบ (มักใช้กับสัตว์เช่น หมา, แมว)
Put down = จดบันทึก
Put down = จดลงบัญชี
Put down = ตัดสาย, วางสาย (โทรศัพท์)
Put down = ทำให้ต่ำลง (ราคา, ภาษี)
Put down = ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง, ก้มลง
Put down = (เครื่องบิน) แล่นลง
Put down = ปล่อยลงจากรถ
Put down = เลิกงาน, ละทิ้งงาน
Put down = เก็บสำรองไว้ (ใช้ในอนาคต)
Put down as = สันนิษฐาน, คาดเดา, พิจารณาว่าเป็น (คนอย่างไร)
Put down for = ลงชื่อ (ใครบางคน) ว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในบางสิ่ง, ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)
Put down to = ระบุสาเหตุของสถานการณ์

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put down พร้อมคำแปลความหมาย

Put forward

Put forward = วางข้างหน้า
Put forward = เสนอแนะ, เสนอ (เพื่อประกอบการพิจารณา)
Put forward = หมุนเข็มนาฬิกา, เปลี่ยนเวลาตามเขตเวลา (time zone)
Put forward = ทำให้ก้าวหน้า, ทำให้เจริญ
Put forward = เลื่อนให้เร็วขึ้น

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put forward พร้อมคำแปลความหมาย

Put in

Put in / Put into = วางใน, วางข้างใน
Put in = ปลูกในดิน, ลงดิน
Put in = ใช้เวลา
Put in = พูดแทรก, พูดขัดจังหวะ
Put in / Put into = สะสม
Put in / Put into = ทำงาน (ใช้ความพยายาม) = Put (more effort, a lot of effort) into
Put in / Put in for = เรียกร้อง, อ้างสิทธิ, ส่งคำขอ
Put in / Put into / Put in for = (เรือ) เทียบท่า, เข้าจอด, จอดเทียบ
Put in a good word = พูดชมเชย, ยกย่อง (ความสามารถ), พูดสนับสนุน
Put in practice / put into practice = ทำในทางปฏิบัติจริง

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put in พร้อมคำแปลความหมาย

Put off

Put off = ถอดออก (เสื้อผ้า)
Put off = เลื่อน (วันหรือเวลา)
Put off = เลื่อนออกไป (ผัดวันประกันพรุ่ง)
Put off = เลื่อนออกไป (ทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด)
Put off = รบกวน (ทำให้วอกแวก)
Put off = ทำให้ท้อ, ทำให้เลิกชอบ
Put off = ทำให้ท้อจากการทำงาน
Put off = (เรือ) เริ่มเดินทาง
Put off = แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ)
Put somoeone off = พาตัวออกไป

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put off พร้อมคำแปลความหมาย

Put on

Put on = วางบน…
Put on = สวม, สวมใส่ (เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เป็นต้น)
Put on = ทาเครื่องสำอางค์, แต่งหน้า, เป็นต้น
Put on = หลอก, แกล้งหลอก, หยอกล้อ, ทำให้ดูโง่
Put on = แสดงอาการ, แกล้งทำว่าเป็นจริง
Put on = เล่น (เพลง, วิดีโอ, โทรทัศน์, เป็นต้น)
Put on = ลงมือทำอาหาร/เครื่องดื่ม หรือ อุ่นอาหาร (มักใช้กับอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ)
Put on = จัดการแสดง, ขึ้นแสดง, ขึ้นเวทีแสดง, ลงสนามแข่ง
Put on = ทำให้ติด (เปิดไฟ, เปิดเครื่อง)
Put on = เพิ่ม
Put on = (น้ำหนัก) เพิ่ม

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put on พร้อมคำแปลความหมาย

Put out

Put out = วางไว้ข้างนอก, นำออกไป
Put out = ยืดออกไป
Put out = ผลิตออกมา, ตีพิมพ์ออกมา
Put out = ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบาดเจ็บ (บริเวณข้อต่อ)
Put out = ดับ (เปลวไฟ, ธูป, เทียน, บุหรี่ เป็นต้น)
Put out = (เรือ) ออกเดินทาง
Put out = ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ลำบาก
Put out = ไล่ออก, ขับออก
Put out of = ทำให้ออกจาก (การเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง)

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put out, put out of พร้อมคำแปลความหมาย

Put over

Put over = วางทาบ
Put over = อธิบายให้เข้าใจชัดเจน
Put over = ทำให้ยอมรับ
Put over = ทำสำเร็จลุล่วงได้อย่างไม่น่าเชื่อ
Put over = ประวิงเวลาหรือเลื่อนเวลาออกไป
Put over on = หลอกลวง, หลอกให้เชื่อ

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put over, put over on พร้อมคำแปลความหมาย

Put past

Put past = เชื่อว่าไม่ทำ (เรื่องที่ไม่ดี, เรื่องที่ไม่ควรทำ)
เรามักใช้ put past ในเชิงลบ (not put past) = เชื่อว่าเขาทำ

เช่นถ้าเราพูดว่า I wouldn’t put it past him.
หมายความว่า ฉันไม่แปลกใจเลยที่เค้าทำเรื่องแบบนั้น (เชื่อว่าเขาทำ)

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put past, wouldn’t put it past พร้อมคำแปลความหมาย

Put through

Put through = ทำให้ทะลุผ่านเข้าไป หรือ ทะลุผ่านไปอีกด้าน
Put through = โอนสายโทรศัพท์
put through = ทำให้เสร็จสมบูรณ์
Put through = ทำให้ทรมานจาก, ทำให้ต้องทนกับ
Put through = ผ่านการพิจารณา
Put throuth = จ่ายค่าการศึกษา
Put someone through the wringer = ทำให้บางคนลำบาก (wringer หมายถึงเครื่องบิดผ้า)
Put someone through the mill = ถามคำถามยากๆ

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put through พร้อมคำแปลความหมาย

Put to

Put to = ย้ายไปทาง … (ทิศทาง), วางหรือตั้งที่ … (ตำแหน่ง)
Put to = ถาม, ตั้งคำถาม, เสนอข้อคิดเห็น
Put to = มอบหมาย หรือ สั่งให้ทำ (อะไรบางอย่าง)
Put to = ทำ (บางคน) ให้เข้าสู่ / มาถึง (สภาพบางอย่าง)
Put to = ระบุลงไปหรือเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง
Put to = (เรือ) มุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่ง

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put to พร้อมคำแปลความหมาย

Put together

Put together ใช้ในความหมาย ทำให้รวมกัน, รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย), รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
Put heads together หมายถึงรวมหัวกันคิด
Put two and two together หมายถึง ไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆ ไตร่ตรองเหตุและผล

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put together, put heads together, put two and two together พร้อมคำแปลความหมาย

Put towards

Put towards = สมทบเงิน, สมทบทุน, เก็บสะสมเงินไว้เพื่อซื้อบางสิ่ง

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put towards พร้อมคำแปลความหมาย

Put up, put up to, put up with

Put up = วางบางสิ่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป
Put up = สร้าง, ตั้ง, ยกสูงขึ้น, ยกมือขึ้น
Put up = เพิ่ม (ราคา, ภาษีอากร, ดอกเบี้ย, ฯลฯ)
Put up = ปิดประกาศ, ติดป้าย, แขวน, ตกแต่งขึ้นมา
Put up = อยู่ในสถานที่ในระยะไม่นาน, ยอมให้พักอยู่ชั่วคราว
Put up = จัดหาให้
Put up = เสนอชื่อใครบางคน
Put up = เสนอขาย
Put up = บรรจุ หรือ สำรองอาหาร
Put up (a fight/struggle/resistance) = พยายามที่จะเอาชนะหรือออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก
Put up to = ชักจูงหรือสนับสนุนให้ใครบางคนทำเรื่องไม่ดี
Put up with = ทนต่อบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือน่ารำคาญ

ดู ตัวอย่างประโยคการใช้ put up, put up to, put up with พร้อมคำแปลความหมาย

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal Verbs CALL มีอะไรบ้าง ตอนที่ 1 “call after, call around, call at, call away, call back, call by, call down, call down on, call for, call forth, call forward” ตอนที่ 2 “call in, call in on, call off, call on, call out, call up, call upon”

หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “Phrasal verbs put มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อย-put on/off/up/down/away/…

Comments are closed.