การใช้ Phrasal verb; put back ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

การใช้ Phrasal verb “put back” ใช้ในความหมายที่หลากหลายอย่างเช่น วางกลับคืนที่เดิม; ส่งคืน; เลื่อน (นัดหมาย); ดื่ม(ให้หมด)อย่างรวดเร็ว; หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น; (เรือ) แล่นกลับ; ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน; ทำให้ก้าวหน้าช้า; ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด เรามาดูตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล ของ phrasal verbs “put back” กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put back = วางกลับคืนที่เดิม

He carefully put the vase back on the shelf.
เขาวางแจกันกลับคืนบนหิ้งอย่างระมัดระวัง

Put back = ส่งคืน

Please put back the book tomorrow.
กรุณาส่งคืนหนังสือในวันพรุ่งนี้

Put back = เลื่อน (นัดหมาย)

The meeting has been put back to 5.00 pm.
การประชุมถูกเลื่อนไปเวลาห้าโมงเย็น

Put back = ดื่ม(ให้หมด)อย่างรวดเร็ว

You’ll need to put that drink back quickly; it’s very nearly closing time.
คุณจำเป็นต้องดื่มให้หมดโดยเร็ว มันใกล้เวลาปิดมากแล้ว

Put back = หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น

Don’t forget that this Sunday we put the clocks back an hour.
อย่าลืมว่าวันอาทิตย์นี้เราตั้งนาฬิกาเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง

Put back = (เรือ) แล่นกลับ

The ship put back to port.
เรือแล่นกลับไปที่ท่าเรือ

Put back = ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน [คำคล้ายกันคือ knock back, set back]

We need to have 150,000 to 300,000 Baht put back to cover these eventualities.
เราจำเป็นต้องได้เงินคืน 150,000 ถึง 300,000 บาทเพื่อชดเชยเหตุการณ์ไม่แน่นอนเหล่านี้

Put back = ทำให้ก้าวหน้าช้า

Poor trading figures put back our plans for expansion.
ตัวเลขการค้าที่ไม่ดีชะลอแผนการขยายกิจการของเรา

Put back = ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด

If you fail your examination, you will be put back a whole year.
หากเธอสอบไม่ผ่านจะไม่ได้เลื่อนชั้นอีกทั้งปี

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “การใช้ Phrasal verb; put back ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

Comments are closed.