การใช้ Phrasal verb; put away ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

การใช้ Phrasal verb “put away” ใช้ในความหมายที่หลากหลายอย่างเช่น เก็บเข้าที่, เก็บไว้ในที่; สำรอง (สินค้า) ไว้ให้; กินหรือดื่มจำนวนมาก; จับเข้าคุก, จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ), ตัดสินว่าวิกลจริต; ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ); เป็นผู้นำโด่งในเกม, น็อคคู่ต่อสู้; จบชีวิตแต่งงาน เรามาดูตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล ของ phrasal verbs “put away” กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put away = เก็บเข้าที่, เก็บไว้ในที่

She told her children to put away their toys.
เธอบอกให้ลูกๆ เก็บของเล่นของพวกเขาเข้าที่
I put the clothes away so as to neaten the room.
ฉันเก็บเสื้อผ้าเข้าที่เพื่อให้ห้องเป็นระเบียบ

Put away = สำรอง (สินค้า) ไว้ให้

Preparing for the worst, they put away food for the winter.
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด พวกเขาเก็บตุนอาหารไว้สำหรับฤดูหนาว
The fruit should be carefully put away.
ผลไม้ควรเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน

Put away = เก็บเงิน (มักใช้กับจำนวนมากๆ)

She put away a good deal of money.
เธอเก็บเงินเป็นจำนวนมาก
She has a nice sum of money put away.
เธอมีเงินจำนวนมากเก็บไว้

Put away = กินหรือดื่มจำนวนมาก

You wouldn’t think such a small person could put away so much food.
คุณคงจะไม่คาดคิดว่าคนตัวเล็กๆ อย่างนั้นจะกินอาหารได้เยอะมาก
He must have put away half a bottle of whisky last night.
เขาต้องดื่มวิสกี้ถึงครึ่งขวดเมื่อคืนนี้

Put away = จับเข้าคุก, จับเข้าโรงพยาบาลประสาท, ตัดสินว่าวิกลจริต

After he was convicted, they put him away for 10 years.
หลังจากที่เขาถูกตัดสินโทษ พวกเขาก็จับเขาเข้าคุกเป็นเวลา 10 ปี
She went a bit odd and had to be put away.
เธอมีอาการผิดปกติและต้องเข้าโรงพยาบาลประสาท

Put away = กำจัด, ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ)

I ask him to put away such a foolish idea.
ฉันขอให้เขาทิ้งความคิดที่โง่เขลาเช่นนั้นออกไปเสีย

Put away = เป็นผู้นำโด่งในเกม, น็อคคู่ต่อสู้

He put away his opponent in the first round.
เขาน็อคคู่ต่อสู้ได้ในยกแรก

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “การใช้ Phrasal verb; put away ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

Comments are closed.