การใช้ before / after

การใช้ before, after ใช้เป็นได้ทั้ง preposition, conjunction และ adverb ; before จะใช้ในความหมายว่า ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ส่วน after ใช้ในความหมายว่า หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ before, after ในแบบต่างๆ ต่อไปนี้นะคะ

เราใช้ before, after เป็น preposition วางไว้หน้าคำนาม ตัวอย่างประโยคเช่น

She looked wildly at him. He stood still before her.
เธอมองเขาอย่างโกรธเคือง เขายืนนิ่งอยู่ต่อหน้าเธอ
She slammed the door after her.
เธอกระแทกประตูตามหลังเธอ
Police ran after the thief.
ตำรวจวิ่งไล่จับหัวขโมย
(before กับ after เป็น preposition of place)

We moved to London before the war.
เราย้ายไปอยู่ลอนดอนก่อนสงคราม
I went for a swim after breakfast.
ฉันไปว่ายน้ำหลังอาหารเช้า
(before กับ after เป็น preposition of time)

You should read the guidebook before going to Australia.
คุณควรอ่านหนังสือนำเที่ยวก่อนการเดินทางไปออสเตรเลีย
I left their home after thanking them.
ฉันออกจากบ้านหลังจากทำการขอบคุณพวกเขา
(going to Australia, thanking them มี going, thanking เป็น gerund(V-ing) ทำหน้าที่เสมือนคำนาม)

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง สรุปรวมการใช้ preposition of time มีอะไรบ้างที่ควรรู้

เราอาจใช้ before, after ขึ้นต้นประโยคได้โดยยังคงมีความหมายเหมือนเดิม อย่างเช่น

Before the war, we moved to London.
ก่อนสงคราม เราย้ายไปอยู่ลอนดอน
After breakfast, I went for swim.
หลังอาหารเช้า ฉันไปว่ายน้ำ

Before going to Australia, you should read the guide book.
ก่อนการเดินทางไปออสเตรเลีย คุณควรอ่านหนังสือนำเที่ยว
After thanking them, I left their home.
หลังจากทำการขอบคุณ ฉันออกจากบ้านพวกเขา

เราใช้ before, after เป็น conjunctions เชื่อมประโยคหรืออนุประโยค(clause) ตัวอย่างประโยคเช่น

Pranee and I get together to watch a movie after she finishes work.
ปราณีและฉันไปด้วยกันเพื่อดูหนังหลังจากที่เธอเสร็จงาน

After Pranee told me the story, she left my house.
หลังจากที่ปราณีบอกเรื่องนั้น เธอก็ออกจากบ้านของฉัน
Pranee left my house after she told me the story.
ปราณีออกจากบ้านของฉันหลังจากเธอบอกเรื่องนั้น

Before we start dinner, I would like to say something.
ก่อนที่เราจะเริ่มอาหารเย็น ฉันอยากพูดอะไรบางอย่าง
I would like to say something before we start dinner.
ฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มอาหารเย็น

การเชื่อมสองเหตุการณ์ในอดึตที่ต่างเวลากัน เราใช้ Past Perfect Tense (had + กริยาช่องสาม) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และใช้ Past Simple Tense (กริยาช่องสอง) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ตัวอย่างประโยคเช่น

Tanggwa purchased a new car after she had researched all her options.
แตงกวาซื้อรถคันใหม่หลังจากที่เธอได้ศึกษาทางเลือกทั้งหมดแล้ว
Tanggwa had researched all her options before she purchased a new car.
แตงกวาได้ศึกษาทางเลือกทั้งหมดก่อนที่จะซื้อรถใหม่

บางครั้งเพื่อนๆ อาจเห็นการเชื่อมสองเหตุการณ์ในอดึตที่เวลาไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัย โดยใช้ Past Simple Tense (กริยาช่องสอง) กับทั้งสองเหตุการณ์ก็ได้ อย่างนี้ผู้พูดมักจะหมายถึงเมื่อเหตุการณ์แรกจบลงก็เกิดเหตุการณ์ที่สองต่อทันที ลองเปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้ดูนะคะ

I talked to her before she arrived.
ฉันคุยกับเธอก่อนที่เธอจะมาถึง
(ผู้พูดอาจหมายความว่าตอนนั้นฉันเพิ่งได้คุยทางโทรศัพท์กับเธอแล้วเธอก็มาถึง)
I had talked to her before she arrived.
ฉันเคยได้พูดคุยกับเธอก่อนที่เธอจะมาถึง
(ผู้พูดอาจหมายความว่าตอนนั้นฉันได้คุยกับเธอแล้วก่อนที่เธอก็มาถึง)

*** อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วการใช้ before, after เชื่อมเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เราจะใช้ Past Perfect Tense (had + กริยาช่องสาม) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงก่อน และใช้ Past Simple Tense (กริยาช่องสอง) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง อย่างที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะ

การเชื่อมประโยคเมื่อพูดถึงอนาคตเราใช้ Present Simple Tense ตามหลัง before, after ตัวอย่างประโยคเช่น

Before Tanggwa completes the report, she will check all the facts.
ก่อนที่แตงกวาจะทำรายงานเสร็จสมบูรณ์เธอจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
Tanggwa will speak with Sutee before she makes a decision.
แตงกวาจะพูดคุยกับสุธีร์ก่อนที่เธอจะตัดสินใจ

We’ll discuss the plans after Surachai gives the proposal.
เราจะพูดถึงแผนการหลังจากสุรชัยยื่นข้อเสนอ
Sombat is going to propose to Sumalee after they have dinner on Friday!
สมบัติจะขอสุมาลีแต่งงานหลังพวกเขาทานมื้อค่ำในวันศุกร์

เราใช้ before, after เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคหรืออนุประโยค ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ve seen him before.
ฉันเคยเห็นเขามาก่อน
He died on June 3rd and was buried the day after.
เขาเสียชีวิตในวันที่ 3 มิถุนายนและถูกฝังไว้ในวันรุ่งขึ้น
He has written about this subject before.
เขาได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน

*** ดูต่อ แบบฝึกหัด before / after พร้อมเฉลย

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง
การใช้ until เชื่อมประโยค until + present/past simple
เปรียบเทียบการใช้ in front of, before, behind, after และ opposite

เพื่อนๆ จะเห็นได้ว่าการใช้ before, after นั้นเราสามารถใช้ได้หลายแบบอีกทั้งนอกจากจะแปลว่า ก่อน และ หลัง ตามปกติแล้วยังมีความหมายอื่นๆ ที่หลากหลายได้อีกด้วย ตรงนี้เราต้องดูบริบทต่างๆ ในประโยคประกอบด้วย ซึ่งคงต้องอาศัยการสังเกตและหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ติดตามอ่านกันมาโดยตลอดค่ะ