หลักการใช้ will won’t shall shan’t ต่างกันอย่างไร

will กับ shall แปลว่า จะ เหมือนกัน เรามาดูหลักการใช้ will won’t shall shan’t ต่างกันอย่างไร ปกติแล้วเราใช้ shall กับ I และ we เท่านั้น ส่วน will ใช้ได้ทั้งกับ I/we/they/he/she/it (won’t shan’t เป็นรูปปฏิเสธของ will shall) ปัจจุบัน shall จะไม่ค่อยนิยมใช้กัน แต่ยังมีบางสถานการณ์ที่เรายังใช้ shall อยู่ เรามาดูหลักการใช้และความแตกต่างกันค่ะ

เราใช้ ‘ll เป็นรูปย่อของ will เช่น I’ll (= I will) We’ll (= We will) She’ll (=She will) ส่วน shall จะไม่มีรูปย่อนะคะ
รูปปฏิเสธของ will คือ will not ย่อได้เป็น won’t ส่วนรูปปฏิเสธของ shall คือ shall not ย่อได้เป็น shan’t
ปกติแล้วเราใช้ shall กับ I และ we เท่านั้น ส่วน will ใช้ได้ทั้งกับ I/we/they/he/she/it ดังนั้นปกติแล้วเราสามารถใช้ will แทน shall ได้

ต่อไปเราจะไปดูหลักการใช้ will won’t shall shan’t และดูว่ามีการใช้ต่างกันอย่างไรบ้าง

เราใช้ will เมื่อมีการตัดสินใจว่าจะทำอะไรบางอย่างในขณะที่พูด (การตัดสินใจเกิดขึ้นในขณะที่พูด) ตัวอย่างเช่น
I like this shirt. I think I’ll buy it.
I don’t think I’ll go out tonight. I’m too tired.
(จะเห็นว่าเรามักจะใช้ I think I’ll … และ I don’t think I’ll …)
What would you like to eat? I’ll have a pizza, please.
Did you phone Pranee? Oh no, I forgot. I’ll phone her now.
I can see you’re busy, so I won’t stay long.

ข้อสังเกต เราจะไม่ใช้ present simple เช่น I do/I go etc. กับประโยคลักษณะต่อไปนี้เช่น
Oh, I’ve left the door open. I’ll go and shut it.
(เราจะไม่ใช้ I go and shut it.)
Did you phone Pranee? Oh no, I forgot. I’ll phone her now. I’ll phone her now.
(เราจะไม่ใช้ I phone her now.)
แต่ว่าหลัง I hope เราใช้ present หรือ will ก็ได้ เช่น
I hope Tanggwa passes the exam. หรือ
I hope Tanggwa will pass the exam.

เราจะไม่ใช้ will เมื่อพูดถึงสิ่งที่ได้มีการตัดสินใจหรือเตรียมการไว้แล้วว่าจะทำ (ดู การใช้ will and going to ต่างกันอย่างไร)
Are you working tomorrow? (มักจะไม่ใช้ Will you work…)
I’m going on holiday next Saturday. (มักจะไม่ใช้ I’ll go…)

เรามักจะใช้ will สำหรับข้อเสนอและการตกลงหรือสัญญา ตัวอย่างเช่น
I’ll carry your case for you. (เสนอว่า)ฉันจะดูแลกรณีของคุณให้กับคุณ
I won’t forget your birthday again. (สัญญาว่า)ฉันจะไม่ลืมวันเกิดของคุณอีก
หรือ
Pranee: Can you give Sutee this book?
Tanggwa: Sure, I’ll give it to him when I see him this afternoon.

เรามักจะใช้ will กับคำว่า probably, (I’m) sure, (I) think, (I) don’t think, (I) wonder ตัวอย่างเช่น
I’ll probably be home late tonight.
I’m sure you’ll pass.
I wonder what will happen.

ที่กล่าวมาข้างต้น ปกติเราใช้ will เพื่อพูดถึงอนาคต แต่บางครั้งเราก็สามารถใช้ will พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น
Don’t phone Pranee now. She’ll be busy. (ตอนนี้ปราณีไม่ว่าง)
หรือ… เราสามารถใช้ won’t เพื่อที่จะบอกว่ามีใครหรื่อสิ่งใดปฏิเสธหรือไม่ยอมทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น
The smart phone won’t work. (โทรศัพท์ไม่ทำงาน)
I’ve tried to give her advice, but she won’t listen. (เธอไม่ยอมฟังคำแนะนำของฉัน)

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าปกติแล้วเราใช้ shall กับ I และ we เท่านั้น และ ปัจจุบัน shall จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กัน แต่ยังมีบางสถานการณ์ที่เรายังใช้ shall อยู่ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ

shall ส่วนมากใช้ในประโยคคำถามว่า shall I…? shall we…? เพื่อขอความเห็นจากผู้อื่นเช่นการเสนอให้/ขอความช่วยเหลือ หรือ ให้/ขอคำแนะนำ ตัวอย่างเช่น
Shall I open the window?
Where shall we have lunch?
What shall I do?
Shall we go now?

เพื่อนๆ ลองเปรียบเทียบการใช้ shall I….? กับ will you…? ที่สื่อความหมายต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ
Shall we go? (แปลว่าไปกันดีไหม)
Will you go? (แปลว่าคุณจะไปไหม)
Shall I shut the window? (แปลว่าคุณต้องการให้ฉันปิดหน้าต่างให้ไหม)
Will you shut the window? (แปลว่าฉันต้องการให้คุณปิดหน้าต่าง)

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ shall กับ he/she/it/you/they นะคะ (ยกเว้นการใช้กับ you ในความหมายว่าจะต้อง อย่างเช่น You shall obey the rules. – คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ) หรือถ้าเพื่อนๆ ไม่แน่ใจก็ใช้ will ไปเลยจะดีกว่าค่ะ

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง Modal Verbs-การใช้ Will Would Shall Should Ought to ตัวอย่างประโยค

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง:
การใช้ be going to โครงสร้าง หลักไวยากรณ์
การใช้ will and going to ต่างกันอย่างไร )

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหลักการใช้ will won’t shall shan’t ต่างกันอย่างไร ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แล้วก็อย่าลืมไปดูแบบฝึกหัด will won’t shall shan’t พร้อมเฉลยกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ

2 thoughts on “หลักการใช้ will won’t shall shan’t ต่างกันอย่างไร

Leave a Reply