Phrasal verb; put towards ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Phrasal verb; put towards มักใช้ในความหมาย สมทบเงิน, สมทบทุน, เก็บสะสมเงินไว้เพื่อซื้อบางสิ่ง ลองไปดูตัวอย่างการใช้ phrasal verb; put towards พร้อมคำแปลความหมายกันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put towards = สมทบเงิน, สมทบทุน, เก็บสะสมเงินไว้เพื่อซื้อบางสิ่ง

We each put 200 baht towards her leaving present.
เรารวมเงินกันคนละ 200 บาท เพื่อซื้อของขวัญอำลาให้แก่เธอ
Continue reading Phrasal verb; put towards ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Put together; put heads together; put two and two together หมายถึง

การใช้ Phrasal verb; put together ใช้ในความหมาย ทำให้รวมกัน, รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย), รวมกันเป็นหนึ่งเดียว; put heads together หมายถึงรวมหัวกันคิด; put two and two together หมายถึง ไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆ เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put together กันนะคะ Continue reading Put together; put heads together; put two and two together หมายถึง

Phrasal verb; put to ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal verb; put to ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางหรือตั้งที่ … (ตำแหน่ง), ย้ายไปทาง … (ทิศทาง); ถาม, ตั้งคำถาม, เสนอข้อคิดเห็น; แนะให้ทำ, มอบหมาย หรือ สั่งให้ทำ (อะไรบางอย่าง); ระบุลงไปหรือเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง; ทำ (บางคน) ให้เข้าสู่ / มาถึง (สภาพบางอย่าง); เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put to กันนะคะ Continue reading Phrasal verb; put to ตัวอย่างประโยค คำแปล

Phrasal verb; put through ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

การใช้ Phrasal verb; put through ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น ทำให้ทะลุเข้าไป, ทะลุผ่านไปอีกด้าน; โอนสายโทรศัพท์ไปให้; ทำให้ทรมานจาก, ทำให้ต้องทนกับ; ทำให้เสร็จสมบูรณ์; ทำให้ผ่านความยากลำบาก; เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put through กันนะคะ Continue reading Phrasal verb; put through ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Go so far as to (say / do something) ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Go so far as to (do something) เป็นสำนวนแปลว่า จะทำอะไรที่เกินเลย, เสี่ยง หรือ ขัดแย้ง มักใช้ในรูป negative อย่างเช่น “wouldn’t go so far as to say” หมายถึง ไม่อยากคิดไปไกลว่า… (ไม่อยากพูดเกินเลยไปว่า… ไม่อยากเสี่ยงที่จะพูดว่า…) เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ Go so far as to (say / do something) พร้อมคำแปลความหมายกันนะคะ Continue reading Go so far as to (say / do something) ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Phrasal verb; put past; wouldn’t put it past ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal verb; put past ใช้ในความหมาย เชื่อว่าเขาจะไม่ทำ (เรื่องที่ไม่ดี, เรื่องที่ไม่ควรทำ) ปกติมักใช้ในเชิงลบ (not put past) = เชื่อว่าเขาทำ (เรื่องที่ไม่ดี, เรื่องที่ไม่ควรทำ) อย่างเช่น “I wouldn’t put it past him.” หมายถึง “ฉันเชื่อว่าเขาทำ” เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put past และ wouldn’t put it past กันนะคะ Continue reading Phrasal verb; put past; wouldn’t put it past ตัวอย่างประโยค คำแปล

Phrasal verbs; put over, put over on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ Phrasal verb; put over ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางทาบ, อธิบายให้เข้าใจชัดเจน, ทำให้ยอมรับ, ทำสำเร็จลุล่วงได้อย่างไม่น่าเชื่อ, ประวิงเวลาหรือเลื่อนเวลาออกไป Put over on ใช้ในความหมาย หลอกลวง, หลอกให้เชื่อ เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verbs; put over, put over on กันนะคะ Continue reading Phrasal verbs; put over, put over on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

Phrasal verbs; put out, put out of ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ Phrasal verbs; put out, put out of ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางไว้ข้างนอก, นำออกไป; ยืดออกไป; ผลิตออกมา, ตีพิมพ์ออกมา; ดับ (เปลวไฟ); ทำให้บาดเจ็บ; ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ลำบาก; เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verbs; put out, put out of กันนะคะ Continue reading Phrasal verbs; put out, put out of ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ phrasal verb; put on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ Phrasal verb; put on ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางบน…; สวม, สวมใส่ (เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย); หลอก, แกล้งหลอก, แกล้งล้อเล่น, ทำให้ดูโง่; แสดงอาการ, แกล้งทำว่าเป็นจริง; เล่น (เพลง, วิดีโอ, โทรทัศน์, เป็นต้น); เพิ่ม, น้ำหนักเพิ่ม; เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put on กันนะคะ Continue reading การใช้ phrasal verb; put on ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ phrasal verb; put off ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ Phrasal verb; put off ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น ถอด (เสื้อผ้า) ออก, เอาออกไป, เลื่อนออกไป, รบกวนให้วอกแวก, (เรือ) ออกเดินทาง, เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put off กันนะคะ Continue reading การใช้ phrasal verb; put off ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย