แบบฝึกหัด be going to พร้อมเฉลย

ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัด be going to พร้อมเฉลยนะคะ เพื่อนๆ ลองฝึกทำดูก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยตอนท้ายๆ นะคะ

A: Complete the sentences, using short forms of be going to and the verbs in brackets().
Example: We‘re going to study__ (study) music at university.

1 Sutee____________ (marry) a very rich woman.
2 They____________ (have) two boys.
3 I____________ (travel) all over the world.
4 We____________ (not/work) in an office.
5 They____________ (win) the game.
6 I____________ (play) the guitar every night in a cafe.
7 Pranee____________ (not/cook) or clean.
8 They____________ (eat) in restaurants every day.

B: Write questions, positive/negative sentences with short forms of be going to and the words in brackets.
Example: (I/see/a film tonight) __I’m going to see a film tonight.__

1 (Tanggwa/buy/a new car next week) ___________________________
2 (Surachai/not/drive/to Chiang Mai) ___________________________
3 (We/work/hard this year) ___________________________
4 (they/take/the exam in July?) ___________________________
5 (We/not/finish/it today) ___________________________
6 (they/win/the game?) ___________________________
7 (It/rain/this evening) ___________________________
8 (Sutee/leave/his job?) ___________________________
9 (They/not/catch/that train!) ___________________________
10 (Pranee/not/buy/a new house) ___________________________
11 (you/have/a holiday this year?) ___________________________
12 (you/stay/in a luxury hotel?) ___________________________

เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ A:

1 ‘s going to marry
2 ‘re going to have
3 ‘m going to travel
4 ‘re not going to work
5 ‘re going to win
6 ‘m going to play
7 isn’t going/’s not going to cook
8 ‘re going to eat

เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ B:

1 Tanggwa’s going to buy a new car next week.
2 Surachai’s not going/Surachai isn’t going to drive to Chiang Mai.
3 We’re going to work hard this year.
4 Are they going to take the exam in July?
5 We’re not going/We aren’t going to finish it today.
6 Are they going to win the game?
7 It’s going to rain this evening.
8 Is Sutee going to leave his job?
9 They’re not going to catch that train!
10 Pranee’s not going/Pranee isn’t going to buy a new house.
11 Are you going to have a holiday this year?
12 Are you going to stay in a luxury hotel?

(ดูเพิ่มเติม แบบฝึกหัด will won’t shall shan’t พร้อมเฉลย และ แบบฝึกหัด will/be going to พร้อมเฉลย)

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัด be going to พร้อมเฉลยที่ผ่านมา เพื่อนๆ คงทำกันได้นะคะ ถ้าสงสัยตรงไหนก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่อง การใช้ be going to โครงสร้าง หลักไวยากรณ์ อีกทีนะคะ แล้วพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ