แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย — ตอนที่แล้วเราได้ทบทวนเรื่อง การใช้ have/get something done และโครงสร้างกับตัวอย่างประโยค กันไปแล้ว คราวนี้เรามาทดลองทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้ have/get something done กันบ้างนะคะ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยในตอนท้ายกันนะคะ

แบบฝึกหัด have/get something done

A: Fill the gaps with ‘have’ or ‘get’ and the verb in brackets in their correct forms.

1. I _____ my house _____ yesterday. (clean)
2. Tanggwa _____ her hair _____ every Sunday afternoon. (do)
3. Surachai _____ his house _____ next Monday. (paint)
4. He _____ the brakes _____ three times a year. (check)
5. Have you _____ that poster I bought you _____ yet? (frame)
6. Our manager _____ the report _____ everyday. (write)
7. I _____ the money _____ every month. (send)

8. When did you last _____ the airconditioning _____? (service)
9. I _____ my smartphone _____ tomorrow. (fix)
10. We _____ the roof _____ last year. (repair)

B: Change these sentences into the structure ‘have + object + past participle’ or ‘get + object + past participle’.
Example: Our manager writes the report everyday. (have) —> Our manager has the report written everyday.

1. I cleaned the carpets yesterday. (get)
2. I write the article everyday. (have)
3. I will clean my house tomorrow. (get)
4. I delivered the furniture. (have)
5. I will sent the money next week. (get)
6. I made the necklace. (get)
7. I printed the photo. (have)
8. I will paint my house next Monday. (have)
9. I cut my grass yesterday. (have)
10. I fixed my washing machine. (get)

เฉลยแบบฝึกหัด have/get something done

เฉลยแบบฝึกหัดหมวด A:

1. had/got … cleaned
2. has/gets … done
3. will have / will get … painted
4. has/gets … checked
5. had/got … framed
6. has/get … written
7. have/got … sent
8. have/get … serviced
9. will have / will get … fixed
10. had/got … repaired

เฉลยแบบฝึกหัดหมวด B:

1. I got the carpets cleaned yesterday.
2. I have the article written everyday.
3. I will get my house cleaned tomorrow.
4. I had the furniture delivered.
5. I will get the money sent next week.
6. I got the necklace made.
7. I had the photo printed.
8. I will have my house painted next Monday.
9. I had my grass cut yesterday.
10. I got my washing machine fixed.

*** ดูเรื่อง การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

***ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประโยค have someone do something และ get someone to do something
ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

One thought on “แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย

Comments are closed.