การใช้ Phrasal verb; put aside ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

การใช้ Phrasal verb “put aside” มักจะใช้ในความหมาย “เก็บรักษา, เก็บ (เงิน), สำรอง (สินค้า); วางไว้สักพัก, วางไว้ก่อน (ชั่วครู่)” นอกจากนี้ยังใช้ในความหมายอื่นๆ อย่างเช่น เลือกที่จะไม่สนใจ; ยุติ, เลิก (นิสัย,ความรู้สึก); ทำไม่ต่อเนื่อง เรามาดูตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล ของ phrasal verb “put aside” กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put aside = เก็บรักษา, เก็บ (เงิน), สำรอง (สินค้า, เวลา, etc.)

I put aside a little every month for a deposit on a house.
ฉันเก็บเงินเล็กน้อยทุกๆ เดือนสำหรับเป็นเงินมัดจำค่าบ้าน
I try to put some money aside each week, just in case I need money in an emergency.
ฉันพยายามเก็บเงินส่วนหนึ่งทุกๆ สัปดาห์เผื่อไว้กรณีที่ฉันต้องการเงินฉุกเฉิน
I always put aside my best suit for special occasions.
ฉันมักสำรองชุดที่ดีที่สุดของฉันไว้สำหรับโอกาสพิเศษเสมอ
If you’re planning a trip to the museum, be sure to put aside at least an hour and a half.
หากคุณวางแผนที่จะเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อย่าลืมเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

Put aside = วางไว้สักพัก, วางไว้ก่อน (ชั่วครู่)

I put aside the book I was reading.
ฉันวางหนังสือที่กำลังอ่านเอาไว้ก่อน
You must put aside your pride and call her.
คุณต้องลดทิฐิลงแล้วโทรหาเธอซะ
Let’s put our differences aside for the moment, and get this project finished.
เรามาปล่อยวางความบาดหมางกันสักพักแล้วทำโปรเจ็กต์นี้ให้เสร็จก่อน

Put aside = เลือกที่จะไม่สนใจ

Our two countries must put aside the memory of war and seek a modus vivendi.
ประเทศของเราทั้งสองจะต้องละทิ้งความทรงจำจากสงครามและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

Put aside = ยุติ, เลิก (นิสัย,ความรู้สึก)

They decided to put aside their differences.
พวกเขาตกลงที่จะยุติความบาดหมางระหว่างกัน

Put aside = ทำไม่ต่อเนื่อง

I have put aside my work to talk to you.
ฉันได้ทิ้งงานของฉันไว้เพื่อมาคุยกับคุณ

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “การใช้ Phrasal verb; put aside ตัวอย่างประโยค ความหมาย คำแปล

Comments are closed.